AFFÄRSUTVECKLING

utsikt_pp_nohra_nov2016

Genom att utgå från de olika perspektiven individen, gruppen och hela företaget/organisationen blir idén om vad vi ska göra, hur, när och vem som ska göra vad förankrad fullt ut. Det ligger en oerhörd kraft i att göra något större till sitt eget, att känna delaktighet i vision och mål.

utsikt_pp_os_

 

Nuläget identifieras först där vi tittar på var man står nu och vad i det som man vill förändra eller utveckla. Vi går igenom värdegrund, din affärsidé eller verksamhetsidé och gör en SWOT-analys.
Styrkor och Svagheter är de som finns inom organisationen inom områden som:
– VD/Ledning/Styrelse
– Ekonomi
– Produktion
– Marknadsföring
– Sälj
– Personal
– Vaktmästare/städ/mat/underhåll
– Lokaler/Fastigheter

Möjligheter och Hot finns i omvärlden och kan påverka företaget därför är det väsentligt att göra en omvärldsanalys och trendspaning. Vi använder oss av PESTEL-metoden som står för Politiska, Ekonomiska, Sociala, Teknologiska, Ekologiska och Lagliga  påverkanfaktorer. Läs mer https://en.wikipedia.org/wiki/Global_environmental_analysis#PESTLE_analysis

Ett exempel på en SWOT-analys

Styrkor – i vår organisation Svagheter – i vår organisation
 • Produktkunskap
 • Bra säljare
 • Ändamålsenliga lokaler
 • Stark vi-känsla bland medarbetarna
 • Känt varumärke
 • Mötesteknik
 • Kommunikation/Information
 • Tillgänglighet på telefon
 • Planering
 • Ekonomi
 • Verksamheten är beroende av offentliga bidrag eller beslut
Möjligheter – utifrån omvärlden och trender Hot – utifrån omvärlden och trender
 • Ökat internetanvändande i målgruppen
 • Ny lag som ökar behovet av våra tjänster
 • Lågt ränteläge för investeringar
 • Lågkonjunktur
 • Vår produkt blir omodern pga teknisk utveckling
 • Oron i världen som påverkar börsen
 • Valutasvängningar

Därefter går vi in i det Önskade läget och använder oss av alla våra sinnen för att se, höra, känna (och ibland även identifiera lukt och smak) hur man önskar att framtiden ska vara. T.ex. har jag själv använt mig av detta inför ett viktigt möte där jag i fantasin planerat hur jag önskar att mötet ska bli och hur jag själv då agerar, känner och tänker. Väsentligt är att man försätter sig själv i ett bra tillstånd. Mer om detta kan du läsa under coaching.

När vi både vet var vi är just nu och vart vi vill så identifierar vi även Hinder och Resurser. Resurser finns både i dig själv och runt omkring dig, det är allt du kan, vill och vågar liksom den kompetens som ditt nätverk besitter. Att nå insikter om varför utveckling behövs är väsentligt för att kunna göra medvetna val. Omvärlden har via t.ex. omvärldsförändringar som upptagits i SWOT-analysen påverkan liksom förhållandet till kollegor och konkurrenter. Något annat som är viktigt är att utgå från kundens perspektiv och regelbundet utvärdera sitt erbjudande till kunden om det fortfarande håller.

Det som sedan kommer att föra dig i riktning till ditt önskade läge är de Aktiviteter som du planerar och genomför. Mål identifieras enligt SMART:
 https://sv.wikipedia.org/wiki/SMART_(m%C3%A5lformulering)

– Specifikt
– Mätbart
– Accepterat
– Realistiskt
– Tidsatt
Här gör vi en aktivitets- och /eller kompetensplan utifrån satta mål och valda strategier. Se också vilka alternativ som finns och försök förutse vilka konsekvenser vald väg kommer att få på andra områden.

Slutligen är det en enskild aktivitet som gör skillnad för om du ska nå det resultat som du önskar och det är Uppföljning. Att själv ha en plan för uppföljning av genomförda aktiviteter är den enskilt viktigaste punkten är vår erfarenhet vi som coachar. Vet du med dig att du har ett mönster av att starta upp utan att alltid genomföra kan det vara värdefullt att anlita oss för coachning.